سبحان دکور


تحریریه معماری سبحان دکور

خانه طراحی شده توسط آندری اوتینسکیف دارای یک ویژگی خاص درطراحی می باشد که باعث برجسته و دیده شدن آن شد. به طور معمول سقف خانه های یک طبقه متقارن و صاف هستند، اما در این خانه طراح سقف را به یک سمت سوق داده است و تقارن همیشگی را از بین برده است، با این فرآیند غیر معمول چه زیبایی ایجاد شده است؟ یک ظاهر زیبا و جذاب، که حس نفس کشیدن را در کنار هم ایجاد کرده است.  همراه سبحان دکور باشید…

پلان مسکونی مدرنپلان مسکونی مدرنپلان مسکونی مدرنپلان مسکونی مدرنپلان مسکونی مدرنپلان مسکونی مدرن

تحریریه معماری سبحان دکور

منبع : yankodesign