سبحان دکور

مرکز فرهنگی جوانان

مرکز فرهنگی جوانان واقع در کیف یکی از آخرین کارهای معمار اوکراینی تارا تاشکو است که بیشتر به رویکردهای مفهومی خود در شهرهای مختلف دنیا شهره است.

معماری مرکز فرهنگی جوانان

ساختمان از پیاده راهی متشکل از دو لایه برای عبور استفاده کنندگان از روی آن یا از درون آن شکل گرفته است. ساختمان بنا نیز متشکل از ورقه های تخت فولادی با ضخامت ۱۵ میلیمتر است که نمای بنا را پوشانده اند. از آن جا که قرار به پیوستگی سایت و بنا بوده، به فرمی ارگانیک بنا از سایت سربرآورده و با یک ارتباط طبیعی میان فضای داخلی و خارجی شکل گرفته است.

مرکز فرهنگی جوانان

مرکز فرهنگی جوانان نما

مرکز فرهنگی جوانان

مرکز فرهنگی جوانان کیف

مرکز فرهنگی جوانان – مقطع