سبحان دکور

در نمودار زیر میزان استفاده تعدادی از معماران منتخب از نرم افزارهای مرتبط با معماری که تحت نظرسنجی یک پژوهش مرتبط با یک پایان نامه بوده اند را شاهد هستیم. نتایج این پژوهش شاید کمی با باورهای عامیانه نسبت به ابزارهای نرم افزارانه معماری متفاوت باشد.

پژوهش معماری