سبحان دکور

خانه های مکعبی

خانه های مکعبی | معماری: ADEPT | مساحت: ۱۲۵۰۰۰ فوت مربع | موقعیت: کپنهاگ، دانمارک | سال: ۲۰۱۷ | عکاس: Rasmus Hjortshøj

طراحی مجتمع مسکونی به منظور تعادل بخشی بین خواسته های مخاطبان به منظور در اختیار داشتن فضایی وسیع و همچنین خصوصیات زندگی در یک محیط شهری صورت گرفته است. طراحی ای که منجر به استخراج فرم های مکعبی شکل از یک حجم بزرگ را سبب شده که با قرارگیری به روی هم و لغزش نسبت به هم، خانه های مکعب شکل را پدید اورده است.

پلان همکف خانه های مکعبی
پلان همکف

پلان طبقه اول مجتمع مسکونی
پلان طبقه اول

نمای مجتمع مسکونی
نمای مجتمع مسکونی